Pravidla registrace, Všeobecné podmínky účasti v experimentálním sezení Laboratoře experimentální ekonomie Masarykovy univerzity a Zásady ochrany osobních údajů

Platné od 29.4.2019

Pravidla registrace

 • Musí vám být 18 a více let k tomu, abyste byl(-a) registrován(-a) v registračním systému pro ekonomické experimenty.
 • Registrací v systému se předem nezavazujete k podílu na jakémkoliv experimentu. Registrace slouží k projevení zájmu o účast na ekonomickém experimentu a na základě registrace vám budou zasílány nepravidelné emaily s pozvánkami k účasti na jednotlivých experimentálních sezeních laboratorních experimentů nebo výzvami k účasti v online experimentech.
 • V databázi můžete mít pouze jeden uživatelský účet. Prokáže-li se, že úmyslně využíváte více účtů, budete ze systému a budoucí účasti na experimentech vyloučen(-a).
 • Nepřejete-li si dále dostávat pozvánky a chcete-li být ze systému vyřazen(-a), prosím, napište email na mueel@econ.muni.cz.

Všeobecné podmínky účasti v experimentálním sezení Laboratoře experimentální ekonomie Masarykovy univerzity

 • Předmětem Všeobecných podmínek účasti v experimentálním sezení Laboratoře experimentální ekonomie Masarykovy univerzity je definice vztahu Laboratoře experimentální ekonomice Masarykovy univerzity (dále MUEEL) a účastníka experimentálního výzkumu (dále účastník).
 • Experimentální výzkum MUEEL je organizován prostřednictvím registrační systému pro ekonomické experimenty provozovaném na internetové adrese hroot.econ.muni.cz (dále HROOT).
 • Účastník vyjadřuje svůj zájem o účast v experimentálním výzkumu dobrovolnou registrací v HROOT.
 • Účastník přihlášením na experimentální sezení prostřednictvím HROOT souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami.
 • Účast v experimentálním výzkumu a jednotlivých sezeních je dobrovolná.
 • V souladu s etickými pravidly výzkumu má účastník právo kdykoliv a bez udání důvodu z účasti na experimentálním sezení v rámci výzkumného projektu odstoupit, aniž by mu za to hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění.
 • V případě, že se účastník zúčastní celého experimentálního sezení a bude v jeho průběhu postupovat podle instrukcí administrátorů, MUEEL se zavazuje uhradit účastníkovi odměnu za účast. Výše odměny se zpravidla pohybuje v rozmezí 100 Kč až 1000 Kč v závislosti na výsledku účastníka v rámci experimentálního sezení, ale může se dle parametrů výzkumné studie lišit.
 • Odměna za účast je vyplácena buď v hotovosti v soukromí, nebo převodem na bankovní účet účastníka vedený u bankovního institutu v České republice. V případě výplaty převodem na bankovní účet, MUEEL se zavazuje ke zpracování a provedení platby do dvou pracovních dnů od účasti účastníka v experimentálním sezení.
 • Účastníkovi není vyplácena záloha.
 • Sezení ekonomických laboratorních experimentů se konají zejména v laboratořích MUEEL na Ekonomicko-správní fakultě MU (ESF MU), nebo v online. V souvislosti s výzkumnými aktivitami a vědeckou spoluprací MUEEL můžete být pozván (pozvána) i na experiment mimo budovu ESF MU.
 • Na všechna experimentální sezení, na která jste se přihlásil(-a) a jste mezi vybranými účastníky, se dostavte nejpozději 15 minut před vyhlášeným začátkem a přineste si doklad s fotografií (ISIC, občanský průkaz, pas, nebo jiný průkaz s fotkou). Jste-li přihlášen(-a) na čekací listině, vyčkejte na email o uvolnění kapacity a dodatečného přihlášení do sezení, jinak na sezení nechoďte.
 • Účast na experimentálním sezení je umožněna pouze osobám, které se na dané sezení přihlásí a jsou mezi vybranými účastníky. Výzkumný pracovník laboratoře může pro dané sezení otevřít i tzv. čekací listinu. Přihlášením na čekací listinu nevzniká nárok na účast na daném sezení, ale slouží k informování v případě uvolnění kapacity.
 • Do 12 hodin před zahájením daného sezení máte možnost se z experimentálního sezení sám (sama) prostřednictvím systému odhlásit. Po přihlášení do systému a kliknutí na dané sezení se vám zobrazí tlačítko „Zrušení registrace na toto sezení“. Není tak potřeba se omlouvat emailem. Pozdější omluvy nebo žádosti o odhlášení nebudou brány v potaz.
 • Pokud se na daný termín dostaví více účastníků, než je k realizaci experimentu vyžadováno, organizátor experimentu rozhodne, kteří účastníci se sezení zúčastní. Nevybraným účastníkům bude vyplaceno tzv. show-up fee 100 Kč pro laboratorní experiment (50 Kč pro online experiment) a experimentu se nezúčastní. Nárok na show-up fee zaniká zahájením experimentu.
 • Pokud se na laboratorní sezení dostavíte pozdě a sezení již bude probíhat, prosím, nesnažte se vstoupit do laboratoře a ani neklepejte na dveře. Takovým jednáním můžete narušit průběh experimentu.
 • Jakmile vstoupíte do laboratoře nebo se účastníte online experimentu, vždy plně respektujte pokyny organizátora experimentu a pomocného personálu. Za neuposlechnutí pokynů Vás můžeme požádat o opuštění laboratoře a můžete být vyloučen(-a) z účasti na budoucích experimentech.

 Zásady ochrany osobních údajů

 • Při registraci do Registračního systému pro ekonomické experimenty vás žádáme o poskytnutí demografických a jiných informací. Tyto informace budou využívány výhradně pro výzkumné účely v rámci výzkumných projektů nebo vědecké spolupráce MUEEL a nebudou poskytnuty žádné jiné organizaci a osobě. Poskytnuté informace budou využívány zejména pro výběr vhodných účastníků experimentů, informování účastníků o nadcházejících experimentech a monitorování účasti na experimentálních sezeních.
 • Prosím, zadejte do databáze své údaje přesně a pravdivě. Účastníci s nepřesnými nebo nepravdivými údaji mohou být vyloučeni ze systému. MUEEL a Masarykova univerzita dbají na vysoké standardy důvěrnosti a soukromí.
 • Z výzkumných důvodů je možné, že v některých případech budou demografická data z databáze účastníků propojena s výsledky experimentů. Pokud se tak stane, bude při tom zachována vaše anonymita a o takové změně budete upozorněn(-a) emailem.
 • Přístup k osobním datům v systému má omezený okruh pracovníků MUEEL, kteří byli seznámeni se Směrnicí Masarykovy univerzity č. 1/2018 o Ochraně a zpracování osobních údajů.
 • Registrační systém pro ekonomické experimenty je provozován na zabezpečeném serveru Masarykovy univerzity.
 • Samotné experimenty a rozhodnutí v nich prováděná jsou softwarově zaznamenávána na jiné platformě, nebo je výzkum prováděn prostřednictvím neelektronizovaných metod. V průběhu experimentů je rozhodování anonymní, není-li v rámci sezení uvedeno jinak.
 • Některé z osobních údajů jsou nepovinné. Nemusíte je poskytnout, ale berte na vědomí, že některé studie mohou vyžadovat účast na základě demografických proměnných, a tak při neposkytnutí těchto informací, nemusíte být na experimentální sezení pozván(-a).

 

 • Tato „Pravidla účasti“, „Všeobecné podmínky účasti v experimentálním sezení Laboratoře experimentální ekonomie Masarykovy univerzity“ a „Zásady ochrany osobních údajů“ mohou být aktualizována. Nastanou-li významné změny, budeme vás informovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info